PRIVACY VERKLARING (‘Privacy Statement’)

Jansen & van Noort Vermogensbeheer BV (‘JNVB’)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is niet meer van kracht.

Deze verordening gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens; uw privacy dus. Het gaat hierbij om uw rechten als cliënt en betrokkene en onze plichten als organisatie.

Voor ons, als vermogensbeheerder, heeft altijd voorop gestaan en zal altijd voorop staan dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Dit betekent in elk geval dat JNVB uw gegevens nooit aan derden zal verkopen.

De invoering van de nieuwe wet betekent onder andere dat de onderstaande aspecten voor u van belang zijn.

 

1. Waarom leggen wij gegevens van u vast?

Als u cliënt bent van JNVB leggen wij gegevens van u vast. De reden dat wij gegevens van u vastleggen is omdat wij uw vermogen op de best mogelijke wijze willen beheren. Concreet betekent dit dat wij in elk geval voldoende gegevens vastleggen om uw beleggingsprofiel te kunnen bepalen. Bovendien leggen wij gegevens van u vast, waardoor het voor ons gemakkelijk is om met u te communiceren. Informatievoorziening, zowel van ons aan u, maar ook van u aan ons, is van groot belang. Dit om steeds een zo actueel mogelijke situatie in beeld te hebben, zodat een optimaal vermogensbeheer mogelijk is. De (juridische) grondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens staat in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden. In dit artikel staat dat u akkoord gaat met het opnemen van persoonsgegevens in de cliëntenregistratie van ons bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden vormen een belangrijk onderdeel van de beheerovereenkomst die we met u hebben gesloten.

 

2. Welke gegevens leggen wij van u vast?

Concreet betekent dit dat wij (voornamelijk) financiële gegevens van u als cliënt vastleggen. Naast uw basisgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en bereikbaarheidsgegevens, betekent dit dat wij gegevens inzake uw inkomen en vermogen vastleggen. In elk geval vragen wij u naar een aantal gegevens die het ons mogelijk maken om uw beleggingsprofiel te bepalen. Aanvullend leggen wij gegevens van u vast die wij door wetgeving noodzakelijk aan u moeten vragen. U kunt hierbij denken aan gegevens inzake de herkomst van uw vermogen.

 

3. Op welke wijze leggen wij gegevens vast?

Uw gegevens leggen wij vast in uw dossier. Dit gebeurt op 2 manieren: digitaal en op papier. Gegevens die wij van u krijgen leggen wij in eerste aanleg vast op papier bij het invullen van de vragenlijst ter bepaling van het beleggingsprofiel. Veel van deze gegevens worden ook nog digitaal vastgelegd. In artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden wordt gesteld dat JNVB een (beperkte) administratie bijhoudt van de portefeuille. Voor het voeren van deze administratie maken wij op dit moment gebruik van een computerprogramma, genaamd AIRS. Dit staat voor Asset Information & Registration Services. Dit systeem wordt onder andere gevuld met onze eigen data, alsmede met de data en informatie die wij van de desbetreffende bank (custodian) ontvangen waar uw rekening loopt die door ons wordt beheerd. U kunt hierbij denken aan beleggingsposities, de bijbehorende koersen, aanwezige liquide middelen etc. Deze software draait op een server van de software-leverancier, die goed beveiligd in een speciaal daarvoor toegeruste faciliteit (een datacentrum) staat opgesteld. Met de leverancier van deze software hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin zijn belangrijke zaken geregeld, zoals:

– een algemene beschrijving van de verwerking;

– de geheimhoudingsplicht van de verwerker;

– de beveiliging;

– de plicht van de verwerker om mee te werken aan: het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, het verwijderen van gegevens, het meewerken aan het (laten) uitvoeren van audits.

Een deel van de gegevens staat op de server van ons eigen bedrijf. Ook deze server is goed beveiligd. De belangrijkste maatregelen zijn beveiliging met wachtwoorden, fysieke bescherming en het regelmatig maken van backups.

 

4. Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u een overeenkomst vermogensbeheer heeft met JNVB. Indien deze overeenkomst tot een einde komt, zullen wij uw gegevens nog 5 jaar bewaren. Daarna zullen wij uw gegevens uit de systemen verwijderen.

 

5. Wat zijn uw rechten?

In de nieuwe wet hebt u een aantal rechten. De belangrijkste zijn:

– recht op inzage;

– recht op correctie;

– recht op verwijdering.

U kunt van uw rechten gebruik maken, simpel door een vraag aan ons, of aan een andere organisatie te stellen. Als u een klacht heeft, kunt u zich in eerste instantie tot ons wenden. Eventueel staat de weg open om een klacht te richten aan de relevante privacytoezichthouder.

 

6. Wat doen wij bij datalekken?

Indien zich bij ons een incident zou voordoen, waarbij uw privacy(recht) is of wordt geschonden, zullen wij onmiddellijk gepaste actie ondernemen. In sommige gevallen zullen wij het incident moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u als belanghebbende.

 

7. IP adressen / Cookies

De website van JNVB verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan Jansen en van Noort website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. Deze Cookies gebruiken wij alleen voor het bijhouden van onze websitestatistieken. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

 

8. Links

De website van JNVB bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat JNVB niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

 

9. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

10. Vragen

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het contactformulier of per telefoon.